Αριθ. Πρωτ. 3596 Αθήνα 10 Σεπτεμβρίου 2014

A N A K O I N Ω Σ Η
ΓΙΑ ΑΚΡΟΑΤΕΣ

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 141/99/33154/24.4.1974, ΦΕΚ 488/9.5.1974, τ.β΄, όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν δεκτοί ως ακροατές στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, οφείλουν να προσκομίσουν στην Γραμματεία του Τμήματος τα κάτωθι δικαιολογητικά, από την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014 μέχρι και την Παρασκευή 31 Oκτωβρίου 2014, τις ημέρες :
Δευτέρα (11.00 π.μ. – 1.00 μ.μ.),
Τετάρτη (9.00 π.μ. – 12.30 μ.μ.),
Παρασκευή (11.00 π.μ. – 1.00 μ.μ.)

1. Αίτηση
2. Βεβαίωση χορήγησης υποτροφίας από τον επίσημο φορέα χορήγησης αυτής και πάντα από φορέα ελληνικής ή ξένης κυβερνήσεως,
3. Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, συνοδευόμενο από υπόμνημα σχετικό με την έρευνα του υποψήφιου,
4. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και επίσημη μετάφραση των τίτλων αυτών, (εάν προέρχονται από την αλλοδαπή)
5. Δύο φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας).

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Άσχημα νέα.

Το Εργαστήριο Άρτικ τερμάτισε τις εργασίες του. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

You have Successfully Subscribed!