Κατατακτήριες Εξετάσεις Αρχιτεκτονικής

 

2014 Κατατακτήριες Αρχιτεκτονική

Δικαίωμα αίτησης και συμμετοχής στις Κατατακτήριες εξετάσεις των Πολυτεχνικών Σχολών Αρχιτεκτονικής έχουν όλοι όσοι πληρούν τις εξής προυποθέσεις: Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων Ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων υπουργείων.


Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε χρόνο αρχές Δεκεμβρίου, όπως προκυρύσσονται απο το αρμόδιο τμήμα, ενώ οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αρχές Νοεμβρίου.


Δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα)

  • Αίτηση για κατάταξη (χορηγείται από τη Γραμματεία).
  • Αντίγραφο διπλώματος με βαθμό.
  • Αντίγραφο διπλώματος με αναλυτική βαθμολογία. (Προκειμένου για πτυχιούχους του εξωτερικού, συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ – Ι.Τ.Ε).  

Το ποσοστό των κατατασσομένων  είναι: 12% Αρχιτεκτονική Αθηνών, 10% Αρχιτεκτονική Θεσαλλονίκης και Βόλου(Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας), επί του αριθμού των εισακτέων.


Η εγγραφή των επιτυχόντων σε εξάμηνο ορίζεται απο τη Γενική Συνέλευση της αντίστοιχης Σχολής. Η Γραμματεία ανακοινώνει  τις ημερομηνίες εγγραφής. Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να εξετασθούν σε μαθήματα τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα της αντίστοιχης Σχολής κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως στη Σχολή προέλευσης και  απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων που διδάχθηκαν πλήρως στη Σχολή προέλευσης. Επίσης απαλλάσσονται από τα μαθήματα τα οποία θα εξετασθούν για την κατάταξή τους στη Σχολή.


Τα μαθήματα πρός εξέταση, διαφοροποιούνται στις τρείς Σχολές Αρχιτεκτονικής, (Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Βόλου), τόσο στις σχεδιαστικές όσο και στις  θεωρητικές απαιτήσεις. Αναλυτικά ορίζονται ως εξής:

  • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

Ελεύθερο Σχέδιο 1 & 2     ( διάρκεια εξέτασης 5 ώρες)
Το θέμα αποτελείται από αντικείμενα που συνιστούν ένα δομημένο περιβάλλον. Ζητείται η αρμονική απεικόνιση του θέματος στην προς σχεδίαση επιφάνεια. Με τη φράση «αρμονική απεικόνιση» εννοούμε τη σωστή μεταφορά του θέματος ως προς το σχήμα, το μέγεθος και την σωστή τοποθέτησή του στη σχεδιαστική επιφάνεια του χαρτιού. Ενδείκνυται η τοποθέτηση του θέματος και η ακριβής μεταφορά των αναλογιών του να γίνει με τη βοήθεια της σχέσης ύψος / πλάτους, καθώς και των αξόνων συμμετρίας. Επίσης να χρησιμοποιηθούν οι αλληλεξαρτήσεις σημείων, και γραμμών ως βοηθητικά στοιχεία για την οργάνωση επιφανειών, σχημάτων και όγκων, καθώς και η απλοποιημένη απόδοση με πέντε τόνους των φωτεινών και σκιερών επιφανειών που συνθέτουν το σύνολο του θέματος. Είναι απαραίτητη η ένταξη του θέματος στον περιβάλλοντα χώρο.
Η εξέταση θα γίνεται σε χαρτί seler διαστάσεων 50 Χ 70, το οποίο θα χορηγείται από τη Γραμματεία.
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 1 & 2  ( διάρκεια εξέτασης 8 ώρες)
Επεξεργασία και σχεδιαστική απεικόνιση μικρού συνθετικού θέματος σε κάτοψη, τομή και όψη. Σχεδίαση σε ριζόχαρτο 64 Χ 45,  υπό κλίμακα, με ελεύθερο χέρι ή με χρήση οργάνων (παραλληλογράφο, τρίγωνα ). Σχεδίαση με μολύβι, μελάνι ή μαρκαδόρο.Οργάνωση και παρουσίαση του πίνακα του σχεδίου. Διευκρινίζεται ότι για τις αριθμητικές πράξεις επιτρέπεται η  χρήση  αριθμομηχανής και όχι κινητού τηλεφώνου.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους πινακίδες και όλα τα κατάλληλα όργανα σχεδίασης. Τα ριζόχαρτα θα δοθούν από τη Σχολή  και δεν επιτρέπεται η χρήση καμβά.
Ιστορία και Θεωρία 1 & 2  (διάρκεια εξέτασης 3 ώρες)
Η προϊστορική εποχή στην Ελλάδα και τα μνημεία της. Γενική χρονολογική τοποθέτηση. Αρχιτεκτονική στη Μινωϊκή Κρήτη και στην Μυκηναϊκή Ελλάδα. Η αρχιτεκτονική κατά τη γεωμετρική και την πρώιμη αρχαϊκή εποχή στον Ελληνικό χώρο. Πρώτη εμφάνιση των ρυθμών. Η αρχιτεκτονική κατά την όψιμη αρχαϊκή εποχή (6ος π.Χ. αιώνας) στην Ελλάδα και τις Ελληνικές αποικίες. Μορφές, τρόποι σύνθεσης και μνημεία. Εξέταση της αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής. Τυπολογικά ζητήματα. Υλικά και τρόποι δομής. Αρχιτεκτονικοί ρυθμοί, πλαστικός διάκοσμος, τρόποι σύνθεσης, οι αρχιτέκτονες, οι σπουδαιότεροι ναοί και η ιστορία τους. Πολεοδομία και οχυρωματική. Διάταξη χώρων του δημοσίου βίου. Αναλυτική τυπολογική και μορφολογική εξέταση των κτιρίων ειδικής χρήσεως. Κτίρια του δημόσιου βίου (πρυτανεία, βουλευτήρια, δικαστήρια, στοές, βασιλικές κλπ), πνευματικής αγωγής (σχολεία, θέατρα, ωδεία, βιβλιοθήκες κλπ), σωματικής αγωγής (γυμνάσια, παλαίστρες,  στάδια, λουτρά), αναμνηστικά (χορηγικά μνημεία, τάφοι, μαυσωλεία) και του ιδιωτικού βίου (κατοικίες).
Βιβλίο: Χαράλαμπος Μπούρας “Μαθήματα Ιστορίας της  Αρχιτεκτονικής», τόμος Α΄ Αθήνα 1999, Κεφ. V έως XX..Εκδόσεις ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ,το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο ή και από τις ίδιες τις εκδόσεις που βρίσκονται στην οδό Ιωάνου Θεολόγου  80, Ζωγράφου , Αθήνα.

 

  • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 Ιστορία της Αρχιτεκτονικής και Ιστορία της Τέχνης: ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ Ι και ΙΙ
Α. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ Ι:
α. Ιστορία Αρχιτεκτονικής: Απώτερη αρχαιότητα (Αίγυπτος, Μεσοποταμία, Μυκήνες, Κρήτη), Ελληνική αρχαιότητα από την γεωμετρική εποχή έως και την κλασική.
β. Ιστορία Τέχνης: Παλαιολιθική εποχή, νεολιθική εποχή, κυκλαδίτικη τέχνη, μινωϊκός πολιτισμός, γεωμετρική εποχή.
Β. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΙ:
α. Ιστορία Αρχιτεκτονικής: Ελληνιστική και Ρωμαϊκή εποχή
β. Ιστορία Τέχνης: Από την αρχαϊκή εποχή έως και τη ρωμαϊκή εποχή
Βιβλιογραφία: α) Α. Πετρονώτη, Αρχιτεκτονική της Απώτερης και Κλασικής Αρχαιότητας,
β) Wolfgang Muller-Wiener, Η αρχιτεκτονική στην αρχαία Ελλάδα,
γ) Κοκκουρού-Αλευρά, Η τέχνη της Αρχαίας Ελλάδας–Σύντομη Ιστορία 1050 έως 50 π.Χ.,
δ) Χ. Μπούρας, Μαθήματα Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, τόμος Ι.
Χρόνος εξέτασης του μαθήματος: 3 ώρες
Εισαγωγή στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
Μικρή κατοικία σε μία ή δύο στάθμες, με τους απαραίτητους κλειστούς, ημιϋπαίθριους και υπαίθριους χώρους. Το μικρό κτίριο κατοικίας θα παρουσιαστεί με τα απαραίτητα γραμμικά σχέδια υπό κλίμακα δηλ. μία κάτοψη ανά στάθμη του κτιρίου, μία κατά μήκος τομή σε χαρακτηριστική θέση (π.χ. στο κλιμακοστάσιο ή σε μία θέση με χαρακτηριστικά ανοίγματα) και δύο τουλάχιστον όψεις. Προαιρετικά το θέμα μπορεί να συμπληρωθεί με μικρά προοπτικά ή αξονομετρικά σκίτσα, μέρους ή/και του συνόλου του κτιρίου. Από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών παρέχονται φύλλα χαρτιού διαφανή και σέλερ διαστάσεων 50 Χ 70 εκατοστά, σφραγισμένα με τη σφραγίδα του Τμήματος. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα, σύμφωνα με την κρίση τους να παραδώσουν την τελική τους πρόταση σε χαρτί διαφανές ή σέλερ. Η τελική πρόταση μπορεί να είναι σχεδιασμένη με κάθε εκφραστικό μέσο που θα συμβάλλει κατά την κρίση των υποψηφίων, στην πληρέστερη κατανόηση της προτεινόμενης λύσης. Επιτρέπεται η χρήση χρώματος και σκιών. Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τα παρακάτω υλικά και όργανά σχεδίασης: σελοτέιπ, μολύβια σε διαφορετικά είδη σκληρότητας, μαρκαδόρους, ξύστρα, σβηστήρα, πινακίδα με παραλληλογράφο ή ταυ, τρίγωνα, κλιμακόμετρο,
αριθμομηχανή (calculator). Χρόνος εξέτασης του μαθήματος: 5 ώρες.
Σχέδιο και Εικαστικά Ι
Σχέδιο από πρότυπο, το οποίο αποτελείται από αντικείμενα που παραπέμπουν σε δομημένο περιβάλλον. Ζητούνται ένα ή περισσότερα σχέδια, με μολύβι βαθμού σκληρότητας της επιλογής των υποψηφίων, πραγματοποιημένα σε ένα ή δύο φύλλα διαστάσεων 42 Χ 29,7 εκατοστών (Α3), ποιότητας «φωτοτυπίας». Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον τρόπο σχεδιαστικής γραφής που θεωρούν ότι τους επιτρέπει να «οργανώσουν την επιφάνεια του χαρτιού», αναφερόμενοι σε ιδιότητες του «θέματος» όπως η δομή, οι «αναλογίες», η σχέση φωτεινών και σκιερών επιφανειών, ή ακόμη – εφόσον το κρίνουν αναγκαίο – η υφή και όποιο άλλο στοιχείο του προσδίδει κάποιον ιδιαίτερο χαρακτήρα. Τα φύλλα χαρτιού των προαναφερόμενων διαστάσεων παρέχονται από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τα προσωπικά υλικά της σχεδίασης, όπως μολύβια επιλογή σκληρότητας του υποψήφιου, ξύστρα σβηστήρα καθώς και με «κλιπ» και άκαμπτη πινακίδα ανάλογων διαστάσεων. Χρόνος εξέτασης του μαθήματος: 5 ώρες.

 

  • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

Ελεύθερο Σχέδιο: Ελεύθερη Σχεδίαση αντικειμένων που τοποθετούνται πάνω σε βάθρο και επιδιώκεται η εξακρίβωση της ικανότητας του υποψηφίου να αποδίδει και να εκφράζει τα χαρακτηριστικά μορφικά γνωρίσματα του θέματος που δίνεται για σχεδίαση. Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα υλικά και εργαλεία που κρίνουν απαραίτητα.
Γραμμικό Σχέδιο: Σχεδίαση γεωμετρικών σχημάτων και μορφών τα οποία δίνονται σε φύλλα χαρτιού και επιδιώκεται η εξακρίβωση της ικανότητας του υποψηφίου για σχεδίαση με ακρίβεια και καθαρότητα.
Συγγραφή Δοκιμίου: (έκθεση μέχρι τρεις σελίδες) με στοιχειοθέτηση γνώμης πάνω σε θέμα σχετικό με την Αρχιτεκτονική για την αξιολόγηση της κριτικής και αναλυτικής ικανότητας των εξεταζομένων.
Στο μάθημα του γραμμικού σχεδίου προτείνεται η παρακάτω ενδεικτική βιβλιογραφία:
Γραμμικό Σχέδιο Β’ τάξης ενιαίου Λυκείου (Αλέκα Μονεμβασίτου, Γεώργιος Παυλίδης, ¨Άννα Παυλίδου  Εκδόσεις ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)