Κατατακτήριες Εξετάσεις Διακόσμησης

Σεμινάριο Διακόσμησης 2ος κύκλος - Κατατακτήριες Εξετάσεις διακόσμησης

Προετοιμασία για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις Διακόσμησης, Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων. 

(Ανακοίνωση του ΤΕΙ Αθήνας όσον αφορά τις Κατατακτήριες Εξετάσεις Διακόσμησης)

Το Συμβούλιο του Τμήματος όσον αφορά τις Κατατακτήριες Εξετάσεις Διακόσμησης έχοντας υπόψη του τις διατάξεις:

 1. του άρθρου 15 «Κατατάξεις πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», του Ν. 3404/2005, (ΦΕΚ 260/τ.Α./17-10-2005) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»,
 2. της Υ.Α. Φ2/121871/Β3/03-11-2005 (ΦΕΚ.1517/τ.Α./03-11-2005) (01/4485/09-11-2005) «Κατάταξη πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση»,
 3. της Υ.Α. Φ2/125186/Β3/22-11-2005 (01/4570/24-11-2006) με θέμα: Αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων της αριθμ. Φ2/121871/Β3/03-11-2005 Υπουργικής Απόφασης «Κατάταξη πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β΄ 1517) &
 4. της Υ.Α. Φ.2/63260/Β3/15-06-2007 (ΦΕΚ1069/τ.β./29-06-2007 [έγγραφο 71898/Ε5/04-07-2007 (01/2222/05-07-2007)], με θέμα: Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. Φ2/121871/Β3/03-11-2005 Υ.Α. «Κατάταξη πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση»  όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.  Φ2/125186/Β3/22-11-2005 Υ.Α. και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα:α. Ορίζει το ποσοστό του αριθμού των εισακτέων από κατατάξεις σε 2% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα.β. Οι κατατασσόμενοι εισάγονται στο Τμήμα μετά από κατατακτήριες εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα:
 1. Σχεδιαστική Μεθοδολογία Ι (Αρχιτεκτονικό Σχέδιο)
 2. Χρώμα Ι
 3. Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Διακόσμησης Ι

γ. Η ύλη των μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

1. Σχεδιαστική Μεθοδολογία I (Αρχιτεκτονικό Σχέδιο).

Εισαγωγή στις ορθογραφικές προβολές του χώρου ( κάτοψη, όψεις, άνοψη, τομές ). Η κλίμακα και ο κάνναβος. Η διαστασιολόγηση και οι συμβολισμοί των στοιχείων του χώρου. Η μεθοδολογία στο σχεδιασμό και στην αποτύπωση του χώρου. Οι τεχνικές του σχεδίου. Τα σχεδιαστικά αισθητικά στοιχεία. Σύνταξη φακέλου μελέτης στην επαγγελματική πρακτική του διακοσμητή. Οι προδιαγραφές για την σχεδίαση και παρουσίαση μελετών χώρων ( ΚΛ. 1:20, 1:50) και ειδικών λεπτομερειών (ΚΛ. 1:1, 1:2, 1:5, 1:10)

ΥΛΙΚΑ: όργανα σχεδίασης (ΤΑΥ, ΤΡΙΓΩΝΑ 30ο & 45ο ), διαβήτης, μολύβι, γόμα, ραπιντογράφοι, υποδεκάμετρο (όχι κλιμακόμετρο).

2. Χρώμα Ι.

Οι βασικές αρχές του χρώματος. Τονική κλίμακα. Σχηματικός πίνακας των συμπληρωματικών. Βασικά χρώματα – θερμά – ψυχρά – συγγενικά – παράγωγα. Επιδράσεις χρωμάτων. Φωτοσκίαση χρωμάτων από τον τρισδιάστατο χώρο. Ασκήσεις από την φύση, με συγκεκριμένα αντικείμενα, για την οργάνωση και σύνθεση των χρωμάτων σε καθορισμένες επιφάνειες.

ΥΛΙΚΑ: τέμπερες, χαρτόνι κουσέ 35χ50cm.

3. Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Διακόσμησης Ι.

Η Ιστορία της Αρχιτεκτονικής και της Διακόσμησης από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι και τον Μεσαίωνα.

(Προτεινόμενη βιβλιογραφία: Βιβλίο ΕΠΙΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, Συγγραφέας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΒΒΑΣ,  Εκδότης UNIVERSITY STUDIO PRESS).

δ. Εξάμηνο κατάταξης.

Οι πτυχιούχοι που προέρχονται:
1. Από ΑΕΙ συναφούς ειδικότητας, κατατάσσονται στο Ε΄ εξάμηνο σπουδών.
2. Από ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ κ.λ.π. και ΑΕΙ μη συναφούς ειδικότητας, κατατάσσονται  στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών.

Οι επιτυχόντες στις Κατατακτήριες Εξετάσεις Διακόσμησης απαλλάσσονται από τα προαναφερθέντα μαθήματα. Είναι υποχρεωμένοι όμως, ανεξάρτητα από το εξάμηνο κατάταξής τους, να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα προηγουμένων και επομένων εξαμήνων.
Με απόφαση της Γ. Σ. του Τμήματος οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής, που διδάχθηκαν στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης, μετά από αίτησή τους με την οποία συνυποβάλλονται: 1. Αναλυτική βαθμολογία και 2. Περίγραμμα του προγράμματος σπουδών.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 01 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 01 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται και τα εξής δικαιολογητικά για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις Διακόσμησης:

 • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών (επικυρωμένα) και
 • Για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Επίσης γίνονται γνωστά τα παρακάτω για Κατατακτήριες Εξετάσεις Διακόσμησης:

 • Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των υποψηφίων απαραίτητη είναι η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου.
 • Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Κατά τις υπόλοιπες ημέρες μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.
 • Η διάρκεια εξέτασης του κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.